คณะผู้บริหาร

ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปรีดา โคตาสุโน
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน