คณะผู้บริหาร

นายประวิน แก้วดวงแสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปรีดา โคตาสุโน
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน