กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจริยา ใสปัน
ครู คศ.1

นางสาวณัฐนันท์ จันทร์เพ็ง
ครูผู้ช่วย

นางสาววินัฏดา ศรีกระษร
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนพร เพชรสมบัติ
ครูผู้ช่วย