กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสถาพร สิมลา
ครู คศ.3

นายอนวัช คงประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวศิริญนา แก้วก่า
ครู คศ.1

นางณัฐพงษ์ แก้วศรีสม
ครู คศ.1

นางสาวสุภารัตน์ บุญอุดม
ครู คศ.1