กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนิษฐา ผาสุทร
ครู คศ.3

นายคมสันต์ อันมาก
ครู คศ.2

นางสาวนริศรา โอชารส
ครู คศ.1

นายนราธิป ฮุยนอก
ครู คศ.1

นางสาวนริศรา วงค์น้ำคำ
ครู คศ.1

นางสาวสายใจ นิตยวัน
ครู คศ.1

นายวิทวัส สาเกตุ
ครู คศ.1