กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปรีดา โคตรสุโน
ครู คศ.3

นางบุษบา พัสดร
ครู คศ.2

นางสาวทองม้วน โยธชัย
ครู คศ.2

นายสมยงค์ มุขไชยา
ครู คศ.1

นายอุทิศ ไกรยะแจ่ม
ครูอัตราจ้าง