กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชาญชัย คงสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวไอศวรรย์ แสนชนะ
ครู คศ.1

นางวชิราณี ภูเฮืองแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายเศกสักดิ์ สามา
พนักงานราชการ