กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจิรารัตน์ เขื่อนสุวรรณ
ครู คศ.1

นายชาตรี พะยิ
ครู คศ.3

นายจิรภัทร์ จันทนาม
ครู คศ.2

นางสาวนรวีร์ ศรีเชียงสา
ครู คศ.1