กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรพรรณ คิิิิอินธิ
ครู คศ.1

นางสาวนันทนิจ แผนสิงห์
ครู คศ.1

นางสาวปวีฐ์รนุช บุญส่ง
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์บึงกาฬ
ครูผู้ช่วย

นางกนกวรรณ ป้องขวาพล
พนักงานราชการ